تکنولوژی XFC

 تکنولوژی eXtreme Fast Control در واقع یک ساختار کنترلی بهینه شده جهت کنترل فرایندهای بسیار سریع می باشد . با بهره گیری از XFC می توان زمان پاسخی ( Cycle time ) کمتر از 100 میکرو
ثانیه در سیستم ایجاد نمود و این بدین معناست که تاثیر یک تغییر حالت در ورودی در کمتر از 100میکرو ثانیه در خروجی دیده میشود
جهت پیاده سازی چنین ساختاری از پردازشگرهای قوی به همراه نسخه ای از TwinCAT به عنوان هسته کنترلی و از EtherCAT به عنوان پروتکل ارتباطی جهت جمع آوری اطلاعات ورودی و
خروجی ها بهره گرفته میشود . در این تکنولوژی از کارتهایی با امکان Over Sampling و یا Time Stamping نیز استفاده میشود که میتوانند با دقت بالاتری ورودی و خروجی های سیستم را قرائت
و یا اعمال نمایند.
 
 کارتهای ورودی و خروجی با امکان Over Sampling :
در کارتهای ورودی و خروجی معمولی در هر سیکل یکبار اطلاعات منتقل میگردند و در کارتهای با امکان Over Sampling در هر سیکل یک آرایه از اطلاعات منتقل می گردند.
بنابراین دقت اطلاعات ارسالی و یا دریافتی به مراتب از مدت زمان یک سیکل بیشتر خواهد بود و این دقت می تواند تا حدود 5 میکرو ثانیه کم شود.این نوع کارتها برای مواردی که نیاز
به ثبت تغییرات سریع در ورودی و خروجی ها وجود دارد کاربرد دارند.
 
کارتهای ورودی و خروجی با امکان Time Stamp :
در این نوع کارتها زمان تغییر در ورودی و یا زمان اعمال فرمان خروجی با دقت بالاتر از دقت زمانی هر سیکل قابل ثبت و یا اعمال میباشد و این دقت زمانی می تواند در حد 10نانو ثانیه
 باشد در واقع از جهت ورودی می توان زمان رخداد بطور دقیق مشخص نمود.
بنابراین اگر چند رخداد متوالی در سیستم داشته باشیم توالی آن در ورودی کاملا مشخص است و همین طور در مورد خروجی ها نیز می توان با دقت بالاتری خروجی را اعمال نمود.
 
 
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به www.beckhoff.com مراجعه نمایید.

تمــــــــاس باما

تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه هشتم ، پلاک 8
تلــفن : 88675309 _ 88675308
دورنگار:88714142

info @nicmehr.com